Díl první – Obecné definice

 

1.1.     Raketový model (Kosmický model )

 

„Raketový model“ je létající model, který vzlétá bez využití aerodynamického vztlaku k překonání zemské přitažlivosti; je poháněn modelářským raketovým motorem; obsahuje zařízení pro bezpečný návrat na zem ve stavu dovolující další let; je zhotoven převážně z nekovových dílů.                                                                                                    

 

1.2.      Modelářský raketový motor

 

„Modelářský raketový motor“ je reaktivní raketový motor na tuhou pohonnou hmotu , ve které jsou všechny chemické složky hořlavé povahy předem smíchány a připraveny k použití.

 

1.3.      Rozdělení kosmických modelů

 

Kosmické modely se dělí do následujících deseti hlavních tříd:

            S1        Výškové modely

            S2        Modely se zátěží

            S3        Modely pro soutěž v trvání letu na padáku

            S4        Modely raketoplánů pro soutěž v trvání letu

S5        Výškové makety

S6        Modely pro soutěž v trvání letu na streameru

S7        Makety

S8        Modely raketových kluzáků pro soutěž v trvání letu

                        S9        Modely vírníků pro soutěž v trvání letu

                        S10      Modely s netuhou nosnou plochou pro soutěž v trvání letu

 

Každá třída s výjimkou třídy S7 se dělí na kategorie podle výkonu motoru. Vysvětlení viz pravidla platná pro každou jednotlivou třídu.

 

 

Díl druhý – Specifikace raketových modelů

 

Raketový model musí před startem, provozem a letem odpovídat následujícím požadavkům:

 

2.1      Hmotnost

 

Celková nebo maximální hmotnost modelu včetně raketového motoru nebo motorů nesmí přesáhnout 0,5 kg (500 gramů) s výjimkou S7, kde nesmí přesáhnout 1,00 kg (1000 gramů).

 

2.2       Palivo

 

Hmotnost látek tvořících palivo v raketovém motoru (motorech) v modelu nesmí přesáhnout 125 g v okamžiku startu.

 

2.3.      Funkční stupně

 

2.3.1.      Model nesmí mít více jak tři (3) funkční stupně. Stupeň je definován jako část draku modelu obsahující jeden nebo více raketových motorů, která je zkonstruována tak, aby se oddělila,

2.3.2.      nebo která se skutečně oddělí od modelu během letu. Nepoháněná část modelu se nepovažuje za stupeň. Za uspořádání modelu se považuje to, které má model v okamžiku prvního pohybu na rampě. Motory zažehnuté současně jsou počítány jako jeden stupeň bez ohledu na počet oddělených částí; např. Sojuz.

 

2.3.3.      Celkový impuls motoru(ů) ve spodním stupni (boosteru) musí být z bezpečnostních důvodů stejný nebo větší než celkový impuls motoru(ů) v (každém) vyšším stupni (stupních). Impuls stupně booster také musí být stejný nebo větší než impuls každého z vyšších stupňů. To se nevztahuje na přídavné boostery, které jsou odpalovány současně se spodním stupněm.

 

2.4.      Konstrukční požadavky

      

2.4.1.      Raketový model musí být zkontruován tak, aby byl schopen více jak jednoho letu a musí obsahovat prostředek brzdící sestup modelu na zem tak, aby nebyl podstatně poškozen a aby osoba a věci na zemi nebyly jakkoliv ohroženy.

 

2.4.2.   Raketový model nesmí odhodit motor (motory), pokud není (nejsou) uloženy v části modelu, která se vrací na zem v souladu s požadavky odstavce 2.4.1. a v případě raketoplánů musí klesat s rozvinutým streamerem o rozměrech ne menších jak 25x300mm nebo na padáku s plochou nejméně 4dm2. Motor(y) v modelu nesmí být zalepeny napevno a nesmí být nedílnou součástí konstrukce modelu.

 

            Návrat spodních stupňů vícestupňových modelů neuspořádaným letem bez návratového zařízení je povolen za předpokladu, že:

 

1.                  Spodní stupeň má tři nebo více stabilizátorů

2.                  Jeho délka není větší než 1,5 násobek  délky motoru

3.                  Návrat je bezpečnostním komisařem prohlášen za bezpečný

 

2.4.3.      Konstrukce rakety má být ze dřeva, papíru, gumy, rozbitné plastické hmoty nebo podobných materiálů, bez podstatných kovových částí. Modely třídy S1, S2, S3, S6, S9 a S10 musí mít minimální průměr uzavřeného těla rakety 30 mm minimálně na 50%  a pro třídu S5 na minimálně 20% celkové délky těla rakety. V případě třídy S1 nesmí být nejméně 75 % celkové délky každého stupně menší než 18 mm. Minimální průměr těla rakety 18 mm se rozumí jako minimální rozměr spodní části jakéhokoliv stupně.  Nejsou povolena zúžení konce rakety nebo redukce, které by neodpovídaly tomuto požadavku.

 

2.4.4.      Minimální rozměry kategorií tříd S1, S2, S3, S5, S6 a S9 nesmí být menší než:

 

 

 

       Soutěžní kategorie

 

Minimální  průměr (mm)

( pro min. 50% celkové délky

 a 20% pro S5)

 

Minimální celková délka

                    A

               40                                              

                500

                    B                                        

               40

                500

                    C                              

               50

                650

                    D

               60

                800 

                    E                           

               70         

                950

                    F

               80

              1100

 

2.4.5.      Model musí mít navrženy a zhotoveny plochy, které vyvozují aerodynamické stabilizující  a vratné síly, potřebné k udržení v podstatě přímé a předvídatelné dráhy letu. Pokud si to vyžádají bezpečnostní komisaři nebo rozhodčí, musí stavitel modelu poskytnout údaje o poloze těžiště, poloze působiště vztlaku celkové hmotnosti, hmotnosti v okamžiku dohoření paliva a o vypočtených či změřených letových výkonech modelu.

 

2.4.6.      Model nesmí obsahovat žádný druh výbušného nebo pyrotechnického náladu.

 

2.4.7.      Minimální celková vzletová hmotnost modelů, které se vracejí na zem stabilním klouzavým letem, při čemž působí vztlak na jejich aerodynamických plochách proti zemské přitažlivosti  (S4 S8 a S10 ) nesmí být menší než 30% maximální hmotnosti stanovené pro příslušnou kategorii

 

Díl třetí – Předpisy pro modelářské raketové motory

 

Modelářský raketový motor, který dodává hnací sílu raketovému modelu musí odpovídat

následujícím předpisům:

 

3.1.      Popis

 

3.1.1        Modelářský raketový motor je reaktivní raketový motor na tuhé pohonné hmoty, který má plášť předem naplněn všemi složkami tak, aby nemohly být snadno vyjmuty. Zpožďovací slož a výmetná slož mohou být předem namíchány a uloženy odděleně, pokud tato pomocná náplň tvoří jedinou předem sestavenou jednotku, obsahující všechen zbývající hořlavý materiál.

 

3.1.2.   Všechny soutěže raketových modelů mají být rozděleny do kategorií podle celkových impulsů následovně:

 

                                   Kategorie                               Celkový impuls (Ns) Newton sekundy

                               A/2                                                     0            -   1,25

                                        A                                                   0          -   2,5

                                        B                                                   2,51     -   5,00

                                        C                                                   5,01     -  10,00

                                        D                                                   10,01   -  20,00          

                                        E                                                    20,01   -  40,00

                                        F                                                    40,01   -  80,00

 

Model A/2 30 mm minimální průměr rakety a 350 mm minimální celková délka.

 

3.1.3.      Celkový impuls jednotlivého motoru je roven horní hranici celkového impulsu pro danou kategorii motoru.

 

3.1.4.      V soutěžích raketových motorů je povoleno používat motory s následujícím celkovým impulsem:

 

Kategorie motoru                 Celkový impuls (Ns) Newton sekundy

      A/2                                                           1,25

      A                                                  2,5

      B                                                  5,00

      C                                                  10,00

      D                                                  20,00

      E                                                   40,00  

      F                                                   80,00

3.2.      Plášť

 

Plášť raketového motoru musí být vyroben z nekovového materiálu o malé tepelné vodivosti. Teplota vnějšího povrchu pláště nesmí v průběhu ani po skončení činnosti motoru přesáhnout 2000C. Minimální průměr pláště motoru nesmí být menší než 10 mm.

 

 

3.3.      Vnitřní přetlak

 

Raketový motor musí být navržen a vyroben tak, aby se jeho plášť v případě příliš vysokého vnitřního tlaku neroztrhl. Při jakékoliv závadě, mající za následek zvýšení vnitřního tlaku, se musí energie rozptýlit ve směru podélné osy motoru.

 

 

3.4.     Samovolné vznícení

 

Raketový  motor musí být navržen a vyroben tak, aby nebyl schopen samovolného vznícení na vzduchu, pod vodou, působením náhlých změn fyzikálních podmínek, třesením, údery nebo pohybem za podmínek, které lze očekávat během dopravy, skladování či používání, nebo při vystavení teplotě do 800C.

 

 

3.5.     Náplň, tah a impuls

 

Raketový motor musí obsahovat méně než 125 gramů pohonných látek, Nesmí poskytovat celkový impuls větší než 100 Newtonsekund (Ns) a doba jeho tahu musí být delší než 0,050 sekundy.

 

 

3.6.            Skladování a doprava

 

Raketový motor musí být dopravován a přechováván bez jakéhokoliv  zážehového prvku, který by se mohl vznítit působením otevřeného plamene, teplotou do 1500C nebo působením elektromagnetického pole, se kterým se lze normálně setkat během dopravy, skladování a používání motoru.

 

 

3.7.            Těsnění

 

Raketový motor, obsahující více než 20 gramů pohonných látek, musí být při výrobě utěsněn nehořlavým nekovovým materiálem v trysce a na předním konci. Tato těsnění musí být snadno odstranitelná uživatelem, pokud motor není navržen na provoz bez odstranění těchto těsnění.

 

3.8.            Hoření

 

Z trysky raketového motoru nesmějí při hoření vyletovat žádné částice hořícího paliva a nesmí být schopen zapálit kus suchého papíru nebo trávy ve vdálenosti 1 m od trysky motoru.

 

3.9.            Úpravy

 

Raketový motor nesmí být jakkoliv upravován tak, aby se změnily jeho publikované a ověřené výkonové charakteristiky nebo rozměry.

 

3.10.        Osvědčení pro soutěže FAI

 

Raketový motor použitý v raketovém modelu na soutěžích FAI nebo pro ustavení nebo překonání rekordů, uznávaných FAI, musí být předem vyzkoušeného a schváleného typu pro toto použití národním aeroklubem, členem FAI.

 

3.10.1.  Soutěžící nebo vedoucí družstev musí pořadateli soutěže předložit před soutěží osvědčení všech typů motorů, určených k použití během soutěže. Tento dokument musí obsahovat údaje o rozměrech motoru, jeho celkové hmotnosti, hmotnosti paliva, celkovém impulsu i křivku průběhu tahu v závislosti na čase a údaje o zpoždění. Osvědčení musí dále obsahovat místopřísežné prohlášení, že tento motor odpovídá všem požadavkům FAI, stanoveným těmito pravidly.

 

3.10.2.  Pořadatelé soutěže musejí vykonat statickou zkoušku náhodně vybraného vzorku každého typu motoru k ověření údajů národního aeroklubu, člena FAI, pokud si to vyžádá vedoucí družstva.

3.11.        Statické zkoušky

 

Statické zkoušky aeroklubu – člena FAI může vykonat tento aeroklub nebo organizace tímto aeroklubem určená. V každém případě za přesnost a správnost všech údajů odpovídá aeroklub – člen FAI.

Kopie těchto testů by měly být na vyžádání předány vedoucímu týmu soutěžící země.

Motory k testování musí být předloženy v sáčcích. Sáček musí být definován jako motory potřebné pro jednu kategorii v soutěži bez  ohledu na délku zpoždění. Pro jednu soutěžní kategorii jsou povoleny maximálně tři sestavy motorů (sáčků). V případě selhání kteréhokoliv motoru v sáčku nebo je-li celkový impuls kategorie motoru překročen, je celý obsah sáčku odmítnut.

3.12.        Označení typu

 

Všechny raketové motory, užívané na soutěžích FAI, musí být z venku označené výrobcem během výroby údaji nebo kódovým označením typu motoru nebo výkonu. Doporučuje se  barevné označení, na plášti v blízkosti trysky, udávající typ motoru.

 

 

Díl čtvrtý – Obecná pravidla pro mezinárodní soutěže

 

Podrobnosti jsou uvedeny ve Sportovním řádu, Sekce 4, Díl druhý. Dále platí následující dodatky      .

 

4.1.            Mistrovství světa pro kosmické modely

 

Pro mistrovství světa raketových modelů jsou uznávány (2001) následující disciplíny:

 

MS seniorů: třídy – kategorie

a)      výškové modely – S1B

b)      modely pro soutěž v trvání letu na padáku letu – S3A

c)      modely pro soutěž v trvání letu raketoplánu – S4A

d)      výškové makety – S5C

e)      modely pro soutěž v trvání letu se streamerem – S6A

f)       makety – S7

g)      modely pro soutěž v trvání letu a přesnosti přistání raketových kluzáků – S8E/P

h)      modely pro soutěž v trvání letu vírníků – S9A

 

MS juniorů: třídy – kategorie

a)      výškové modely – S1A

b)      modely pro soutěž v trvání letu na padáku – S3A

c)      modely pro soutěž v trvání letu raketoplánu – S4A

d)      výškové makety S5B

e)      modely pro soutěž v trvání letu se streamerem – S6A

f)       makety – S7

g)      modely pro soutěž v trvání letu raketových kluzáků –S8D

h)      modely pro soutěž v trvání letu vírníků – S9A

 

 

4.2.1        Počet modelů

Počet modelů, které je možno přihlásit do soutěže je následující:

Třída S1 A, B, C, D, F..……………………pouze dva (2)

Třída S2 C, E, F ……,……………………..pouze dva (2)

Třída S3 A, B, C, D ..……………………...pouze dva (2)

Třída S4 A, B, C, D, E, F …………………pouze dva (2)

Třída S5 A, B, C, D, E, F …………………pouze jeden (1)

Třída S6 A, B, C, D ……………………….pouze dva (2)

Třída S7 …………………………………...pouze jeden (1)

Třída S8 A, B, C, D, E(E/P), F ……………pouze dva (2)

Třída S9  A, B, C, D ………………………pouze dva (2)

Třída S10 A, B, C, D ……………………...pouze dva (2)

Pro třídy S3, S4, S6, S8, S9 a S10 si může soutěžící nechat převzít a létat s dalším jedním (1) modelem navíc za předpokladu, že na konci třetího kola dojde při rovnosti výsledků k rozlétávání o první místo.

 

 

 

 

4.3.     Vypouštění

 

4.3.1.      Organizace

 

Při všech činnostech, souvisejících s vypouštěním a lety raketových modelů, je veškerá pravomoc a zodpovědnost za bezpečnost a průběh činnosti na letové ploše svěřena bezpečnostnímu komisaři, který musí být členem aeroklubu – člena FAI a musí být starší 18 let. Bezpečnostní komisař může zplnomocnit k vykonávání své činnosti zástupce, kteří splňují výše zmíněné požadavky, nicméně toto pověření nebo částečné přenesení pravomoci jej nezbavuje celkové zodpovědnosti za provoz na letové ploše.

Úměrně možnostem a vybavení budiž všem soutěžícím v každé kategorii soutěže umožněno získání motorů a současné příprava modelů pro let pod dohledem funkcionářů.

 

4.3.2.      Povolení letu

 

Let všech raketových modelů, určených k provozu na letové ploše, musí být povolen nebo zamítnut výhradně bezpečnostním komisařem nebo jeho řádně pověřeným zástupcem na základě uváženého posouzení bezpečnosti modelu za letu.

 

4.3.3.      Vypouštěcí zařízení

 

Musí být použito vypouštěcí zařízení či mechanismus, který zabrání vodorovnému pohybu modelu až do dosažení letové rychlosti dostatečné pro přiměřeně bezpečný let. Úhel vypuštění musí být větší než 600 od horizontu.

 

4.3.4.      Urychlení startu

 

Vypouštěcí zařízení nesmí modelu udělit žádnou rychlost nebo moment kromě toho, který uděluje raketový(é) motor(y) uložený(é) v modelu. Start za pomoci mechanických prostředků, zabudovaných do vypouštěcího zařízení, není povolen.

 

 

4.3.5.      Postup vypouštění

 

Start či zážeh musí být řízen dálkově elektricky, z místa vzdáleného nejméně pět (5) metrů od modelu a musí být zcela ovládán osobou, vypouštějící model. Bezpečnostní komisař nebo jeho pověřený zástupce musí mít blokovací klíč k odpalovacímu zařízení, který zabrání zážehu a vypuštění modelu, pokud není zasunut do odpalovacího zařízení. Když bezpečnostní komisař nebo jeho zástupce shledá, ze model může být bezpečně a uspokojivě zažehnut a vypuštěn, zasune blokovací klíč do odpalovacího zařízení, aby umožnil zážeh a vypuštění. Všechny osoby v okolí startu musí být upozorněny  na nadcházející start dříve, než smí být raketový model zažehnut a vypuštěn. Před zážehem a startem raketového modelu se musí odpočítávat nejméně pět (5) sekund k nule.

 

 

4.3.6        Povětrnostní podmínky

 

Viz Obecná pravidla pro mezinárodní soutěže, část B. 11.1.

 

4.3.7.      Ohrožení

 

Raketový model během letu nesmí ohrozit žádné letadlo a nesmí být použit jako zbraň proti pozemskému nebo vzdušnému cíli.

 

4.3.8.      Vyvolávání termiky a detekce

 

Nejsou povoleny žádné způsoby mechanického nebo pasivního vyvolávání termických proudů (mávání oděvy, používání odrazových desek, zdrojů horkého vzduchu, motocyklů apod.).

Zjišťování termiky je povoleno, pokud podle názoru a rozhodnutí jury FAI nebrání průběhu soutěže.

 

4.4.     Přístup na soutěž

 

4.4.1.      Zápis

 

Před prvním soutěžním letem v kterékoliv soutěžní disciplíně, musí být alespoň jeden model zkontrolovaný a označený rozhodčím. Další model může být zkontrolován během soutěže. Ten samý model nesmí současně létat ve dvou disciplínách.

 

4.4.2.      Označení a identifikace modelu

 

Každý přihlášený model musí mít na dobře viditelném místě trupu, stabilizátoru nebo jiné části vnějšího povrchu číslo licence FAI soutěžícího, napsané písmeny a číslicemi přibližně jeden (1) centimetr vysokými. Na povrchu modelu musí být název státu soutěžícího, státní znak nebo registrační značka (viz Sekce B, příloha 2).

Pro kontrolní Značky pořadatele musí být na modelu světlá plocha o minimálních rozměrech 1cm x 3cm.

 

 

 

4.4.3.      Stavitel modelu

 

Rozhodčí vyvinou veškeré přiměřené úsilí, aby ověřili, že každý soutěžící postavil zcela sám model, a nímž se účastní soutěže. „Stavbou“ se rozumí činnost potřebná k dokončení modelu nepředpracovaného více než průměrná stavebnice. Modely, které jsou zcela prefabrikované nebo vyžadují k dokončení několik minut neodborného úsilí, jsou ze soutěže vyloučeny. Materiál a konstrukční řešení mohou být využity z jakéhokoliv zdroje včetně stavebnic.

 

 

4.5.            Platné lety

 

4.5.1.      Definice platného letu

 

Let je považován za platný, pokud model nebo jeho jakákoliv část opustí po zážehu vypouštěcí zařízení, přestane se ho dotýkat nebo se dostane do vzduchu; výjimkou je havárie podle znění článku 4.6.3 Pravidel, v tom případě se let nepovažuje za platný.

 

4.5.2.      Počet letů

 

V každé disciplíně, s výjimkou třídy maket (S7), dostane každý soutěžící příležitost vykonat tři (3) platné lety, pokud to počasí a čas dovolí. Ve třídě maket (S7) dostane soutěžící dvě (2) příležitosti, dovolí-li to počasí a čas.

 

4.5.3.      Definice neúspěšného letu

Pokus je hodnocen jako neúspěšný, pokud model nebo jakákoliv část modelu opustí startovací zařízení a nastane alespoň jedna z následujících událostí:

a)      model se srazí s jiným modelem během letu

b)      potvrdí se frekvenční interference (rušení) u radiem řízeného modelu

c)      katastrofické selhání v souladu s ustanovením paragrafu 4.6.3

d)      „bez závěru“ nebo „ztráta stopy“ pro výškové modely

Jestliže toto nastane při prvním pokusu, pak je závodník oprávněn k druhému pokusu.

 

 

4.6.      Diskvalifikace

 

4.5.4.      Rozhodčí mohou kdykoliv diskvalifikovat jakýkoliv model, který podle jejich názoru neodpovídá soutěžním pravidlům, nebo takový, o němž se bezpečnostní komisař či jeho pověřený zástupce domnívají, že nebude přiměřeně bezpečný v provozu,        

 

4.5.5.      Rozhodčí mohou diskvalifikovat kteréhokoliv soutěžícího na základě toho, že neuplatňuje a nezachovává přiměřené bezpečnostní zásady, psané i ostatní, za nesportovní chování, za nerespektování příkazů bezpečnostního komisaře nebo jeho pověřeného zástupce, nebo za obecně nevhodné chování.                                                                                      

 

4.5.6.      Model, jenž utrpěl havárii, která podle názorů rozhodčích nebyla zapříčiněna ani přímo způsobena nevhodným návrhem,stavbou nebo předletovou přípravou modelu, nebude v soutěži diskvalifikován. Model, který utrpí takovou havárii, a tím není schopen dalšího letu, může být nahrazen jiným modelem. Pro makety S5 a S7, které utrpí havárii, platí článek 9.12 Pravidel.                                                                                                                  

 

4.5.7.      Letové charakteristiky modelu mohou být důvodem k diskvalifikaci pro jeden let, ale model nemusí být diskvalifikován pro celou soutěž,                                                                

 

 

Díl pátý – výšková soutěž (třída S1)

 

 

5.1.            Definice

 

V kterékoliv výškové soutěži bude vyhlášen za vítěze model, který dosáhne nevětší výšky, jak byla změřena a vypočítána.

 

 

5.2.            Kategorie

 

Výšková soutěž se dělí do kategorií podle maximálního povoleného impulsu motoru nebo motorů, pohánějících model. Může být použit jakýkoliv počet motorů v jakémkoliv zspořádání za předpokladu, že celkový impuls jednotlivých motorů nepřekročí povolené maximum pro danou kategorii.

Pro výškové soutěže platí následující kategorie:

 

Kategorie                               Celkový impuls                                 Maximální hmotnost

                                                           (Newtonsekundy)                          (gramy)

   S1A                                       0        -   2,50                                                30

    S1B                                     2,51    -   5,00                                                60

    S1C                                    5,01    -  10,00                                               120

    S1D                                    10,01   -  20,00                                               240

    S1E                                     20,01   -  40,00                                               300

    S1F                                     40,01   -  80,00                                               500

 

Díl šestý – soutěž modelů se zátěží (třída S2)

 

 

6.1.            Definice

 

Tato disciplína je přístupná modelům, které vynesou jednu nebo více standardních zátěží FAI pro raketové modely do nejvyšší naměřené a vypočítané výšky.

 

6.2.            Specifikace standardní zátěže FAI

 

Standardní zátěž FAI pro raketové  modely je plný válec buď z olova (Pb) nebo z olověné slitiny s obsahem olovo nejméně 60% své hmotnosti a má hmotnost nejméně 28 gramů. Průměr tohoto válce musí být 19,1 +/- 0,1 mm. Nesmí v něm být provrtány nebo proraženy žádné otvory a nesmí být k němu připevněn žádný jiný materiál.

 

6.3.            Požadavky na způsob uložení zátěže.

 

Standardní zátěž nebo zátěže FAI, nesené v modelu, v něm musí být úplně uzavřeny a upevněny. Musí být z něj vyjímatelné a za letu se nesmí od modelu oddělit.

 

6.4.            Požadavky na návrat modelu

 

Modely pro tuto kategorii musí pro návrat obsahovat padáky dostatečné velikosti k tomu, aby umožňovaly bezpečné přistání podle paragrafu 2.4.1.

 

 

 

6.5.            Diskvalifikace

 

Model bude v platném letu diskvalifikován, pokud se zátěž oddělí od modelu za letu nebo během přistání a nebude tak v modelu uzavřena.

 

6.6.            Údaje o výšce

 

Pro tuto soutěž se použije článek 4.9. Údaje o výšce.

 

6.7.            Kategorie

 

Kategorie                   Celkový impuls                      Maximální hmotnost             Počet zátěží

                                               (Newton sekundy)             (gramy)                              (kusy)

S2C jednoduchá           5,01   -  10.00                                   90                                     1

S2E dvojitá                20,01   -  40,00                                   180                                    2  

S2F otevřená              40,01   -  80,00                                   500                                    4

 

 

 

Díl sedmý – Soutěž v trvání letu na padáku nebo streameru (třídy S3 a S6)

 

7.1.            Obecně

 

Soutěž v trvání letu na padáku nebo streameru je rozdělena do kategorií podle celkového impulsu použitého motoru. Během letu se nesmí oddělit či být odhozena žádná část modelu, kromě ochranného obalu padáku nebo ucpávky.

 

7.2.            Specifikace

 

7.2.1.      Modely pro soutěž v trvání letu na padáku

 

Soutěž v trvání letu na padáku je přístupná jednostupňovým modelům, poháněných jedním raketovým motorem, s jedním nebo více padáky pro návrat. Padák (padáky) musí mít nejméně tři šňůry vrchlíku. Soutěžící může v modelu vyměnit návratový padák (padáky) kdykoliv během soutěže.

 

7.2.2:   Modely pro soutěž v trvání letu na streameru

 

Soutěž v trvání letu na streameru je přístupná jednostupňovým modelům, poháněných jedním raketovým motorem a vybavených jedním streamerem pro návrat. Streamer musí být celistvý, stejnorodý, neperforovaný obdélník z ohebného materiálu, například tenké tkaniny, papíru, plastové folie, který má poměr délky ku šířce nejméně 10:1. Na užší straně obdélníku může být tuhá výztuha o maximálním průřezu 2 x 2 mm, spolu se smyčkami z nití na jejím každém konci, sloužícími k upevnění streameru k jedné niti, spojující streamer s modelem. Streamer se musí za letu úplně rozvinout. Soutěžící může měnit streamer v modelu kdykoliv během soutěže.

 

 

7.3.            Měření času a hodnocení

 

Pro tuto soutěž se použije článek 4.8. Měření času.

 

 

7.4.            Měření času a hodnocení

 

Pro tuto soutěž se použije článek 4.8. Měření času.

 

7.5.            Kategorie

 

Pro soutěž v trvání letu na padáku a streameru platí následující kategorie a příslušné maximální časy:

Kategorie       Celkový impuls                      Maximální hmotnost             Maximum pro

                                   (Newtonsekundy)               (gramy)                   padák        streamer

                                                                                                                          (sekundy)

S3A/S6A           0,00   -     2,50                      100                      300                 180

S3B/S6B            2,51   -     5,00                      100                      420                 240

S3C/S6C           5,01   -   10,00                      200                      540                 300

S3D/S6D           10,01 -   20,00                      500                      660                 360

 

 

 

Díl osmý – Soutěž v trvání letu raketoplánu (třída S4)

 

8.1.            Definice/ popis

 

Tato soutěž se skládá z několika kategorií, přístupných jakémukoliv volně létajícímu modelu, který vzlétá do vzduchu bez využití vztlaku povrchu k překonání zemské přitažlivosti během té části letu, kdy je poháněn nebo urychlován tahem raketového motoru; a jeho kluzáková část se vrací na zem stabilním klouzavým letem, při kterém využívá aerodynamický vztlak plochy proti zemské přitažlivosti. Smyslem této soutěže je umožnit sportovní soutěžení raketových modelů s klouzavým návratem. Raketové modely, které stoupají do vzduchu spirálovým letem během tahu motoru (ů) tak, že jsou během jejich letu nadnášeny křídlem, nesmí být do této soutěže připuštěny. Modely do této soutěže vstupující musí odhodit (vymetnout) své motory v souladu se zněním paragrafu 2.4.1.

Jakýkoliv model, kvalifikovaný jako ne s pevným křídlem (rogalo), pravidlo 13.1.1., není pro tuto soutěž  přípustný.

Jakýkoliv model, kvalifikovaný jako radiem řízený, pravidlo 11.5., není pro tuto soutěž přípustný.

 

8.2.            Účel soutěže

 

Účelem soutěže je určit, který model dosáhne nejdelšího letového času při svislém nebo téměř svislém balistickém motorovém letu, jehož dráha je vymezena kuželem o vrcholovém úhlu 60° stupňů, umístěným svisle v ose odpalovací rampy, a stabilním aerodynamickém klouzavém návratu. Čas letu každého modelu se měří od okamžiku prvního pohybu na odpalovací rampě až do okamžiku, kdy se klouzající horní část dotkne země.

 

8.3.            Měření času a hodnocení

 

Pro tuto soutěž se použije pravidlo podle paragrafu 4.8.

 

8.4.            Kategorie

 

Kategorie a příslušné maximální časy letu pro soutěže v trvání letu raketoplánů jsou následující:

Kategorie                   Celkový impuls                     Maximální hmotnost                  Maximum

(Newtonsekundy)            (gramy)                      (sekundy)          

                S4A                        0,00    -     2,50                      60                              180

                S4B                        2,51    -     5,00                      90                              240

                S4C                        5,01    -   10,00                      120                             300

                S4D                        10,01   -   20,00                      240                             360

                S4E                         20,01   -   40,00                      300                             360

                S4F                         40,01   -   80,00                      500                             360

 

 

 

Díl devátý – soutěž maket (třída S7)

 

 

9.1.            Definice

 

Soutěž maket je samostatná disciplína pro létající modely raket, které jsou věrnými maketa,i existujících nebo historických řízených střel, raketových dopravních prostředků nebo kosmických dopravních prostředků.

 

9.2.            Vícestupňové předlohy

 

Pokud je soutěžním modelem maketa vícestupňové rakety, může být zkonstruována tak, že jeden nebo více horních stupňů nejsou funkční. Horní stupně vícestupňové rakety však nelze přihlásit do soutěže a létat s nimi bez funkčních spodních stupňů, pokud nejsou rozhodčím poskytnuty příslušné údaje prokazující, že sestava horních stupňů byla navržena tak, aby mohla létat samostatně, nebo že skutečně létala odděleně jako samostatná raketa. Například všechny rakety Aerobee musí mít funkční startovací motory (boostery).

 

9.3.            Výběr předlohy

 

Soutěžící musí postavit model konkrétní předlohy jediného výrobního čísla kromě případů, kdy předloha byla vyráběna v tak masové produkci, že neexistuje jedna individuální předloha, kterou by bylo možno vybrat pro účely maketového zpracování. Soutěžící musí nicméně udělat v mezích možností všechno, aby stavěl podle jedné konkrétní předlohy.

 

9.4.            Prověření shodnosti se vzorem

 

Soutěžící musí poskytnout údaje, kterými doloží věrnost svého modelu v rozměrech, tvarech, přesnosti, barvách a barevném schématu. Minimální přípustné údaje sestávají z délky a průměru předlohy a jedné fotografie. Další údaje jsou samozřejmě žádoucí. Rozměrové údaje musí být z věrohodného zdroje, jakým jsou časopisy, knihy, technické podklady nebo tabulky údajů od výrobců atd. Fotografie z jakýchkoliv zdrojů jsou přípustné. Všechny údaje se mají týkat konkrétní rakety, která je předlohou modelu, přihlášeného do soutěže. Rozhodčí mohou strhnout body za nepřesné údaje.

 

9.5.            Stavebnice.

 

Stavebnice létajících maket mohou být využity jako zdroj stavebních informací, matriálů atd.; jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li doplněny jinými podklady než těmi, které obsahuje stavebnice nebo které poskytuje výrobce stavebnice. Soutěžící je odpovědný za ověření maketovosti stavebnice, musí dodat uspokojivé doklady o tom, že model ze stavebnice je věrnou maketou.

 

9.6.            Stabilizátory.

 

Makety raket, střel nebo kosmických dopravních prostředků, které nejsou aerodynamicky stabilizovány stabilizátory, mohou být vybaveny průhlednými plastikovými plochami, aby se model stal za letu stabilním při minimální ztrátě maketovosti

 

9.7.            Součásti z plastikových stavebnic.

 

Díly z plastikových stavebnic (kitů) mohou být na maketách použity za předpokladu, že je jejich použití uvedeno v podkladech, předložených s modelem k hodnocení

 

9.8.            Stav modelu při hodnocení

 

Maketové zpracování bude posuzováno u modelů připravených k letu, bez modelářských raketových motorů. Všechny průhledné stabilizátory, vodítka a ostatní letové náležitosti musí být při hodnocení maketovosti upevněny na modelu. V době mezi hodnocením maketovosti a startem nesmí být z modelu nic odebíráno ani k němu přidáváno s výjimkou raketových motorů a obalů na návratové zařízení.

 

9.9.            Maximální hmotnost  a impuls

 

Maximální povolená celková hmotnost modelu je omezena na 1 000 gramů.

Maximální povolený celkový impuls je 160 Newton sekund.

Maximální povolený impuls motoru je 80 Newton sekund.

 

9.10.        Počet letů

 

Každý soutěžící musí vykonat stabilní let a má pro to dva (2) pokusy za předpokladu, že to dovolí čas a počasí.

 

9.11.        Bodování maketovosti

 

Body za maketovost budou udělovány každému přihlášenému modelu podle následujícího systému:

 

9.11.1.  Maximum 50 bodů získá soutěžící, který poskytne následující údaje:

 

-  autentické, autorizované třípohledové předlohy s nejméně deseti rozměry, jakož i údaje,                  

   které určují barvy a znaky předlohy z těchto pohledů

-  dílenský výkres makety v měřítku 1:1

-  nejméně jednu barevnou fotografii celé předlohy s jasně viditelnými podrobnostmi zbarvení      a znaků

-   nejméně tři fotografie detailů a sestav

-  seznam obsahující všechna nezbytná technická data

 

9.11.2.  Maketová věrnost: maximálně 250 bodů

 

 

Aby byl model považován za maketu, nesmějí se rozměry těla, celkové délky, celkového rozpětí stabilizátorů (jestliže stabilizátory chybí, použije se délka těla) lišit od rozměrů předlohy o více jak 10%, jinak je model diskvalifikovaný. V této oblasti hodnocení se posuzují tři části:

1)      trup a hlavice – maximálně 125 bodů

2)      stabilizátory – maximálně 75 bodů

3)      barvy a znaky – maximálně 50 bodů

Toto pravidlo se nevztahuje na rozměry menší jak 5 milimetrů.

Pro modely s plastikovými průhlednými stabilizátory viz Doplněk 9, kategorie „Modelová věrnost – Stabilizátory“

 

 

9.11.3.  Kvalita řemeslného zpracování: maximálně 350 bodů

 

Hodnotí se čistota a pečlivost zpracování a stupeň povrchové úpravy. Hodnocení bude provedeno ve dvou oblastech:

-          řemeslné zpracování hlavice, těla stabilizátorů a detailů – maximálně 200 bodů

-          povrchová úprava hlavice, těla, stabilizátorů – maximálně 150 bodů

Za kvalitní řemeslné zpracování, které však ubírá na maketovosti, jako např. vysoký lesk povrchové úpravy modelu, který však má mít matný nebo nelesklý povrch, budou body z maxima snižovány.

 

 

9.11.4.  Stupeň obtížnosti: maximálně 200 bodů

 

Posuzuje se stupeň obtížnosti stavby modelů. K posuzovaným faktorům patří souměrnost modelu, počet vnějších součástí, složitost barevného schématu, stupeň propracování detailů,a stupeň obtížnosti přizpůsobení modelu k letu.

 

 

9.11.5.  Letové vlastnosti: maximálně 250 bodů

 

Posuzuje se start, stabilita letu, funkce dalších stupňů (pokud jsou) a návrat. Soutěžící musí uvést, jaké funkce jeho modely za letu předvedou (například oddělení stupňů, rádiové řízení dráhy letu, odhoz užitečného zařízení atd.)

Pokud byl model diskvalifikován v obou platných letech, soutěžící nemůže být v konečné kvalifikaci hodnocen.

 

 

9.11.6.  Na světových a kontinentálních mistrovstvích v raketovém modelářství budou odchylky od maketové věrnosti měřeny samostatným kvalifikovaným týmem měřičů, schváleným jury FAI.. Naměřené rozměry budou předány bodovačům k ověření a zahrnuty do bodování.

 

 

9.12.    Pokud model utrpí katastrofu, nebude schopen dalších startů (4.6.3.) a nezíská žádné body za let, k určení konečného pořadí soutěžícího slouží body za statické hodnocení.

 

 

 

 

 

Díl desátý – Výšková soutěž maket (třída S5)

 

 

10.1.        Definice

 

Tato soutěž je výškovou soutěží maket raket; je kombinací výškové soutěže (Díl pátý) a soutěže maket (Díl Devátý). Cílem soutěže je dosáhnout co největší výšky s maketami raket.

 

 

10.2.        Pravidla

 

Všechny přihlášené modely musí vyhovět pravidlům pro soutěž maket (Díl 9) a budou hodnoceny podle stejných pravidel a obdrží stejný maximální počet bodů za kvalitu maketovosti s výjimkou toho, že budou povoleny tři lety a za letovou charakteristiku nebudou přidělovány body.

Pro tuto soutěž bude použit článek 4.9 Údaje o výšce.

 

 

10.3.        Bodování

 

Celkový počet bodů, udělených za kvalitu maketovosti modelu, se přičte k nejvyšší platné výšce, dosažené tímto modelem. Pouze v případě „bez závěru“ nebo „ztráta stopy“ se body za výšku nepřipočítávají, ale let se započítává a body za statické hodnocení soutěžního modelu budou vzaty do konečné klasifikace. Jinak, pokud model nevykoná platný let ani po třech pokusech, konečné hodnocení bude nula.

Model, mající nejvyšší celkový počet bodů, získaných součtem bodů za statické hodnocení a výšky v metrech ve stejném letu, bude vyhlášen vítězem. V případě shodnosti rozhodují body za maketovost.

 

 

10.4.        Diskvalifikace

 

Rozhodčí musí ve výškové soutěži maket diskvalifikovat každý soutěžící model, který podle jejich názoru neprokazuje dostatečnou maketovost nebo není na úrovni řemeslného zpracování, běžně požadovaného pro maketu, podmínkami soutěže maket (Díl 9). Smyslem tohoto pravidla je vyloučit z výškové soutěže maket každý model, jehož kvalita maketového zpracování je příliš podřízena snaze po nejvyšším dostupu.

 

 

10.5.        Kategorie

 

Výšková soutěž maket může být létána v následujících kategoriích:

 

Kategorie                    Celkový impuls                                  Maximální hmotnost

                                               (Newtonsekundy)                            (gramy)

S5A                               0,00   -     2,50                                    90

S5B                               2,51   -     5,00                                  120     

S5C                               5,01   -   10,00                                  150

S5D                             10,01   -   20,00                                  180

S5E                             20,01   -   40,00                                  240

S5F                             40,01   -   80,00                                  500

 

 

Díl jedenáctý – Soutěž v trvání letu raketových kluzáků (třída S8)

 

 

11.1.        Obecně

 

Soutěž v trvání letu raketových kluzáků sestává ze série soutěží,  otevřených pro každý jednostupňový model s tuhým křídlem, radiem řízený, který se vrací na zem klouzavým letem pomocí aerodynamických vztlakových ploch, působících proti zemské přitažlivosti. Model musí startovat svislým nebo téměř svislým balistickým vzletem a vracet se stabilním aerodynamickým klouzavým letem, bez jakéhokoliv rozdělení nebo odhození motoru(ů).

 

11.2.        Účel

 

Účelem této soutěže  je dosáhnout co nejdelšího trvání letu. Doba letu modelu se měří od okamžiku prvního pohybu na odpalovací rampě až do okamžiku, kdy se model dotkne země.

 

 

11.3.        Diskvalifikace

 

11.3.1.  Soutěžní model, který se za jakýchkoliv okolností nebo jakýmkoliv způsobem rozdělí do dvou nebo více nespojených částí nebo odhodí motor(y), je diskvalifikovaný.

 

11.3.2.  Soutěžní kluzák, který při motorovém letu využívá aerodynamického vztlaku tak, že nestoupá v podstatě svisle, v kuželu vymezeném vrcholovým úhlem 60° stupňů, umístěném svisle v ose odpalovací rampy, je v této soutěži diskvalifikován.

 

11.3.3.  Soutěžící model, který klesá brzděn padákem a/nebo streamerem, je diskvalifikován.

 

 

11.3.4.  Během motorového letu jsou výkrut nebo spirálové otáčení soutěžního modelu povoleny pouze kolem podélné osy nebo osy s ní rovnoběžné. Modely, které se otáčejí kolem příčné či svislé osy, jsou diskvalifikovány.

 

 

11.3.5.  Jakýkoliv model, který vyhovuje pravidlům 13.1.1 nebo 13.2. pro modely s netuhou nosnou plochou, nesmí v této disciplíně soutěžit.

 

 

11.4.        Měření času a hodnocení

 

Pro tuto soutěž se použije článek 4.8. Měření a hodnocení.

Pro rozlety v kategoriích S8E a S8F určí sportovní jury maximum letového času (ale nepřevyšujícího 30 minut) na kolo podle meteorologických podmínek a charakteru letové plochy. Maximální čas musí být ohlášen před startem kol

 

 

 

 

11.5.        Rádiem řízený let

 

a)      Modely třídy S8, kategorií S8A až S8F musí být řízeny rádiem. Pravidlo 4.7.

b)      Pilot bude za let diskvalifikován , pokud opustí prostor, označený pořadatelem.

 

11.6.        Kategorie

 

Kategorie         Celkový impuls                      Maximální       Minimální rozpětí        Maximální

                                   (Newtonsekundy)       hmotnost (g)    křídel  (mm)                  čas (sec)

S8A                 0,00    -    2,50                   60                                   500                       180  

S8B                 2,51    -    5,00                   90                                   650                       240

S8C                 5,01    -   10,00                120                                    800                       300

S8D                 10,01   -   20,00                300                                   950                       360

S8E/S8E/P     20,01   -   40,00                300                                  1100                      360

S8F                  40,01   -   80,00                500                                  1250                     360

 

 

 

11.7.        Kategorie S8E/P – soutěž pro rádiem řízený raketový kluzák a přesnost přistání

           

11.7.1.  Účel

 

Cílem této soutěže je dosažení co nejpřesněji daného času 360 sec a přesně přistát s modelem

ve speciálním  obdélníkovém prostoru, 50m dlouhém.

 

11.7.2.  Specifikace

 

Soutěž má pouze jednu kategorii, která odpovídá kategorii S8E. Celkový povolený impuls motoru(ů) je 20,01 – 40,00 Newtonsekund.

Rádio musí být schopno pracovat současně s jinými přístroji při odstupu 20kHz. Jestliže vysílač nevyhovuje tomuto nařízení, pracovní šířka vlnového pásma (maximálně 50kHz) musí být určena závodníkem.

 

 

11.7.3.  Přistávací dráha

 

Organizátor musí zajistit 50m dlouhou přistávací dráhu, postavenou ve směru větru, před startem každého kola. Ředitel soutěže je odpovědný za určení směru přistávací dráhy. Během soutěže je zakázáno jakkoliv měnit vyznačení přistávací dráhy. Přistávací dráha musí být vyznačena v prostoru letiště tak, aby nebylo nebezpečí kolize s jakoukoliv osobou během přistávání modelů.

 

11.7.4.  Měření času, hodnocení

 

11.7.4.1. Pro tuto soutěž se použijí pravidla dle Sekce 4b (Všeobecná pravidla), část B9.

 

11.7.4.2. Model se měří od prvého pohybu na odpalovací rampě až do okamžiku doteku se zemí.

 

11.7.4.3. Časoměřiči musí zůstat během letů v okruhu přibližně 10 m od soutěžících a měřit časy         letů  nezávisle na sobě. Po přistání musí časoměřiči určit bod, kde hlavice modelu přistála                 a udělit  další body za přistání podle 11.7.4.6., pokud je nárok oprávněný.

 

11.7.4.4. Jeden bod bude přidělený za každou plnou sekundu letového času až do maximálně 360                      bodů  (tj. 360 sec maximum).

 

11.7.4.5. Jeden bod bude odečten za každou celou sekundu, kterou let překročí 360 sec.

 

11.7.4.6. Další body budou uděleny za přistání:

-          když hlavice přistane ve střední části přistávací dráhy 1 m široké, dostane 100 bodů

-          přistání v jednom ze dvou vnějších pruhů přistávací dráhy o šíři 2 m dostane 50 bodů

-          za přistání ve zbývající části přistávací dráhy bude 25 bodů

-          žádné body nebudou uděleny za přistání 390 sec po startu nebo když model přistál mimo přistávací dráhu.

-           

11.7.4.7. Za každý let je celkový počet bodů dán součtem bodů za letový čas a bodů za přistání.

 

11.7.4.8. Vítěz jednotlivého letu v dané skupině obdrží 1 000 bodů, další soutěžící získají body 

              následovně:

                                           RC

                        PC =  1000 x -----

                                           RW

 

                   Kde         PC    =  body soutěžícího

                                RW      =  výsledek vítěze e skupině

                                RC       =  výsledek soutěžícího                         

 

 

 

11.7.4.9. Pět soutěžících s nejvyšším hodnocením po třech startech se  kvalifikuje do finálového kola

              Pro všechny účastníky finálového kola bude jeden soutěžní let.

             Jestliže bude problém s frekvencí, soutěžící s nejhorším výsledkem ve třech klasifikovaných

              kolech, musí změnit frekvenci svého vysílače.

 

11.7.4.10.Finálová klasifikace bude určena součtem všech letových výsledků každého soutěžícího.

V případě nerozhodného výsledku se použije pro určení vítěze nejlepší výsledek    jednotlivého kola. Jestliže i nadále je výsledek nerozhodný, rozhodne o vítězi druhý nejlepší výsledek kola.

 

11.7.5.  Organizace startů

 

11.7.5.1                     .Soutěžící musí být kombinováni do skupin podle vylosování tak, aby v souladu   s použitými frekvencemi bylo umožněno co nejvíce souběžných letů. Pro tuto soutěž musejí být minimálně tři soutěžící ve skupině. Losování má být vedeno tak, pokud je to možné , aby závodníci stejné národnosti nebyli ve stejné skupině. Letové pořadí různých skupin je také určeno losem. Pro každé kolo musí být rozdílné složení skupin.

 

11.7.5.2. Každá skupina má nárok na pět minut přípravného času před tím, než startér dá pokyn      k pracovnímu času     

 

11.7.5.3. Každá skupina závodníků má 14 minut pracovního času na vyzvednutí vysílačů od

organizátora, uskutečnění oficiálního letu a vrácení vysílače organizátorovi. V případě,že bude pracovní čas překročen (opožděné odevzdání vysílače organizátorovi), závodník bude pro dané kolo  diskvalifikován.

 

Poznámka: Pracovní čas může být opakován na základě rozhodnutí ředitele soutěže pro jakékoliv nepředvídatelné události, mimo kontrolu soutěžícího (např. rádiové rušení). Pracovní čas musí být zopakován okamžitě po skončení příslušného kola.

 

11.7.5.4.Startovní pořadí závodníků v každé skupině se určí podle toho, jak soutěžící ohlásí svůj        start bezpečnostnímu komisaři. V případě selhání zapalování je závodníkovi dovoleno         opakovat start až po všech pokusech ostatních závodníků, přihlášených ke startu v čase jeho           pokusu.

 

                               Přistávací plocha S8E/P

 

                                         0 bodů      

 

 


                                                    25 bodů                                        

 

                                        50 bodů

 


                                           100 bodů                                                                       1 m

                                                                                                                              2m

 


                                          50 bodů

 

 

                                          25 bodů                                                                             10m

 

 

                                           0 bodů    

 

Délka přistávací plochy 50 m

 


                                                                         Směr větru

 

 

 

 

Díl dvanáctý – soutěž v trvání letu vírníku (třída S9)

 

 

12.1.        Obecně

 

Soutěž v trvání letu vírníků má několik disciplín, přístupných každému jednostupňovému raketovému modelu, který jako jediný prostředek návratu využívá principu autorotace.

 

12.2.        Účel

 

Účelem soutěže je dosáhnout co nejdelší délky letu s využitím autorotačního návratového zařízení.

 

12.3.        Specifikace

 

12.3.1.  Každý soutěžní model musí být při sestupu brzděn autorotačním návratovým zařízením. Osa rotace se musí shodovat s podélnou osou modelu a rotace musí nastat v důsledku správného rozevření a funkce návratového zařízení.

 

12.3.2.  Netuhé (ohebné) materiály mohou být použity pouze k potažení nosné kostry. Návratové zařízení nesmí být zcela ani zčásti zhotovené z netuhých materiálů a vnější výztuže (například padák s tuhými nosníky nebo skládací rotor z netuhého materiálu, upevněného mezi tuhými nosníky). Modely užívající návratové zařízení, které je zkonstruováno  tak, aby fungovalo (nebo ve skutečnosti funguje) podobně jako padák, například tuhá obrácená polokoule, nebo na podobném principu, jsou z této soutěže vyloučeny.

 

12.3.3.  Soutěžící model se nesmí rozdělit na dva či více dílů. Dojde-li k tomu, bude diskvalifikován.

 

12.3.4.  Platí požadavek o 50% podle článku 2.4.3.

 

12.4.        Měření času a hodnocení

 

Pro tuto soutěž se použije článek 4.8. Měření času a hodnocení.

 

12.5.        Kategorie

 

Kategorie                   Celkový impuls                     Maximální                 Maximální doba

                                               (Newton sekundy)    hmotnost (g)                  letu (sec)

   S9A                         0,00    -    2,50                              60                                    180

   S9B                         2,51    -    5,00                              90                                    240

   S9C                         5,01    -  10,00                            150                                    300

   S9D                         10,01   -  20,00                            200                                    360

 

 

Díl třináctý – soutěž v trvání letu modelu s netuhou nosnou plochou (třída S10)

 

13.1.        Obecně

 

13.1.1.  Soutěž modelů s netuhou nosnou plochou (rogalo) v trvání letu má několik disciplín, přístupných každému jednostupňovému modelu, který se vrací k zemi stabilním klouzavým letem, při němž působí vztlak na jeho aerodynamických plochách proti zemské přitažlivosti.

 

13.1.2.  Model musí startovat svislým balistickým vzletem a navracet se stabilním klouzavým letem, aniž by se z něho oddělila jakákoliv součást a aniž by odhodil plášť(ě) motoru(ů).

 

13.2.        Konstrukce

 

Aerodynamické nosné plochy musí být zhotoveny z netuhých (ohebných) materiálů jako jsou tkanina, papír nebo plastiková folie. Žebra, nosníky, výztuhy a ostatní části modelu mohou být z libovolného matriálu, odpovídajícího článku 2.4. Platí požadavek o50% podle článku 2.4.3.

 

13.3.        Diskvalifikace

 

13.3.1.  Model, který se za jakýchkoliv okolností či jakýmkoliv způsobem rozdělí na dvě nebo více částí nebo odhodí plášť(ě) motoru(ů), bude diskvalifikován.

 

13.3.2.  Model, který je podporován jinou než ohebnou aerodynamickou nosnou plochou nebo nestoupá téměř svisle, pokud je poháněn raketovým motorem(y), bude diskvalifikován.

 

13.3.3.  Model, který se vrací k zemi za přispění padákového nebo streamerového zařízení, bude diskvalifikován.

 

 

13.4.        Měření času a hodnocení

 

Pro tuto soutěž se použije znění článku 4.8. Měření času a hodnocení.

 

13.5.        Rádiem řízený let

 

Model může být řízen rádiem, aby let probíhal v okolí místa startu. Uplatňuje se článek 4.7.

 

13.6.        Kategorie

 

Kategorie                   Celkový impuls                     Maximální                 Maximální doba

                                               (Newton sekundy)      hmotnost (g)                    letu (sec)

   S10A                                    0,00    -    2,50                  60                                    180

   S10B                                    2,51    -    5,00                  90                                    240

   S10C                                   5,01    -   10,00               120                                    300

   S10D                                    10,01   -   20,00               240                                    360